top of page

Czas na ZUS IWA tylko do 01.02.2021


Początek roku jest zawsze intensywny w kontekście konieczności dokonywania przeróżnych zgłoszeń i rejestracji. Przypominamy więc Państwu, że tylko do 1 lutego 2021 roku można składać dokument ZUS IWA z danymi niezbędnymi do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ustawowy termin 31 stycznia ulega przesunięciu ze względu na fakt, że w 2021 roku ten dzień przypada na niedzielę.


Informację ZUS IWA muszą przedłożyć płatnicy, spełniający łącznie trzy poniższe warunki:

1) zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 pracowników,

2) byli zgłoszeni jako płatnicy składek wypadkowych nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz przez jeden dzień w bieżącym roku kalendarzowym,

3) figurowali w rejestrze REGON na dzień 31 grudnia 2020 roku.


W składanym dokumencie należy poinformować ZUS o:

1) rodzaju działalności gospodarczej według numeru PKD,

2) liczbie osób ubezpieczonych,

3) liczbie pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy - zarówno ciężkich, jak i śmiertelnych,

4) liczbie poszkodowanych przy pracy ogółem,

5) liczbie osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia.


Od kompletu wyżej wymienionych danych ZUS uzależnia wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, które będzie obowiązywało przez najbliższy rok składkowy (tj. od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku). Nieprzekazanie tego formularza do ZUS może skutkować podwyższeniem składki wypadkowej obowiązującej płatnika aż o 50% na cały kolejny rok składkowy.


Informację zwrotną w sprawie stawki ZUS przekaże płatnikom, którzy składali dokumenty trzy razy z rzędu, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2021 roku. Wysokość składki można też, oczywiście, zweryfikować z wykorzystaniem portalu PUE ZUS.


Natomiast wszyscy pozostali płatnicy ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w odniesieniu do numeru PKD. Różnią się one w zależności od stopnia ryzyka związanego z wykonywaniem obowiązków zawodowych w ramach danej działalności gospodarczej.


W przypadku płatników, którzy do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszają nie więcej niż 9 zatrudnionych, stawka wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.


Od 1 kwietnia 2021 roku zmieni się ponownie wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego. Nowe wartości stopy procentowej dla grup działalności znane będą natomiast w marcu 2021 roku.

13 views0 comments
bottom of page