top of page
Grafiki_9zakres uslug_firm.png

Kompleksowa

obsługa firm

Scale.png

Postępowania sądowe i mediacyjne

Kancelaria świadczy usługi dla krajowych i międzynarodowych firm na wszystkich etapach sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym na etapie przedsądowym. Zapewniamy reprezentację przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) oraz w toku postępowań mediacyjnych.

Doradztwo obejmuje:

 • postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,

 • postępowania przed Sądem Najwyższym,

 • postępowania przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) stałymi i ad hoc,

 • postępowania upadłościowe i naprawcze,

 • postępowania egzekucyjne,

 • postępowania przed sądami administracyjnymi,

 • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

 • postępowania przed innymi organami administracji publicznej.

Grafiki_9zakres uslug_komp.png

Prawo ochrony

danych osobowych

Grafiki_9zakres uslug_hands.png

Prawo

konkurencji

Grafiki_9zakres uslug_Compa.png

Zamówienia

publiczne

Postępowania sądowe i mediacyjne
Kompleksowa obsługa firm
Prawo ochrony danych osobowych
Prawo konkurencji
Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy usługi dla krajowych i międzynarodowych firm na wszystkich etapach sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym na etapie przedsądowym. Zapewniamy reprezentację przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) oraz w toku postępowań mediacyjnych.

Doradztwo obejmuje:

 • postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,

 • postępowania przed Sądem Najwyższym,

 • postępowania przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) stałymi i ad hoc,

 • postępowania upadłościowe i naprawcze,

 • postępowania egzekucyjne,

 • postępowania przed sądami administracyjnymi,

 • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

 • postępowania przed innymi organami administracji publicznej.

Świadczymy bieżąca kompleksową obsługę prawną dla wszystkich podmiotów gospodarczych. 

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • tworzenie podmiotów gospodarczych, 

 • przygotowanie i negocjacje umów handlowych (umowy sprzedaży, dostawy, ramowe, o roboty budowlane, NDA itp.),

 • wewnątrzgrupowe łączenia i restruktruryzacje oraz likwidacje,

 • zapewnienie prawidłowego działania organów spółek, w tym poprzez opracowywanie stosownych dokumentów takich jak: dokumenty statutowe, uchwały, regulaminy i umowy wspólników,

 • zmiany struktury właścicielskiej spółek, 

 • pomoc prawną w zakresie sporów korporacyjnych,

 • przeprowadzanie audytów.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych, skierowaną zarówno do podmiotów z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • analizę obowiązujących u przedsiębiorców dokumentów oraz procedur z zakresu ochrony danych osobowych,

 • opracowywanie rozwiązań przywracających zgodność dokumentów z rozporządzeniem RODO,

 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej w procesie przetwarzania danych, w tym umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych, polityk bezpieczeństwa, polityk cookies, instrukcji zarządzania systemem,

 • reprezentację przedsiębiorstw w toku kontroli.

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie w zakresie problematyki związanej z szeroko pojętym prawem konkurencji i ochrony konsumentów.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów przed Prezesem UOKiK i sądami powszechnymi,

 • identyfikację niedozwolonych postanowień umownych,

 • wsparcie w trakcie kontroli prowadzonych przez Prezesa UOKiK,

 • wsparcie przedsiębiorców na rynku e-commerce, przygotowywanie regulaminów promocji i konkursów konsumenckich, regulaminów i polityk prywatności sklepów internetowych.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania, zarówno na rzecz wykonawców, jak i zamawiających. Możecie Państwo liczyć na naszą pomoc również na etapie realizacji umowy o zamówienia publiczne. 

 

Nasze doradztwo dla Zamawiających obejmuje w szczególności:

 • wsparcie w procesie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorów umów,

 • wsparcie na etapie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych.

Nasze doradztwo dla Wykonawców obejmuje w szczególności:

 • wsparcie w procesie przygotowania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

 • identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne,

 • przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg,

 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych,

 • wsparcie podczas realizacji umów o zamówienie publiczne,

 • wsparcie podczas zawierania oraz wykonywania umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi podmiotami,

 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Postępowania

sądowe i mediacyjne

Grafiki_9zakres uslug_pracownik.png

Prawo pracy

i tarcza antykryzysowa

Prawo pracy i tarcza antykryzysowa
Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dotyczącą wszelkich aspektów prawnych odnoszących się do szeroko pojętego zatrudnienia.


Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, 

 • restrukturyzację zatrudnienia,

 • doradztwo w procesie zwolnień grupowych,

 • negocjowanie porozumień ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników,

 • reprezentowanie klientów w sporach sądowych z pracownikami,

 • tworzenie polityki wewnętrznej,

 • doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych, 

 • zagadnień związanych z obowiązywaniem tzw. tarczy antykryzysowej, w tym pomoc w uzyskiwaniu dofinansowania dla pracodawców.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw spadkowych.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • stwierdzenie nabycia spadku,

 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,

 • sprawy o zachowek,

 • sprawy niegodności dziedziczenia,

 • sprawy dotyczące działu spadku,

 • sprawy dotyczące darowizn dokonanych przez spadkodawcę,

 • sprawy dotyczące zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza,

 • sprawy dotyczące wykonania zapisu lub polecenia,

 • sprawy dotyczące zapisu windykacyjny.

Grafiki_9zakres uslug_famili.png

 Prawo

rodzinne

Prawo rodzinne
Prawo rzeczowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • sprawy o rozwód – z orzekaniem o winie lub bez jej orzekania, z ustalaniem kontaktów z dziećmi, wnioskiem o eksmisję, z ustaleniem podziału majątku, alimentów,

 • sprawy o separację  – z orzekaniem o winie, z podziałem majątku, o władzy rodzicielskiej, 

 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca pobytu dziecka, ustalenia kontaktów z dzieckiem,

 • sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego,

 • sprawy dotyczące ustanowienia rozdzielności majątkowej,

 • sprawy o alimenty,

 • sprawy związane z ojcostwem/macierzyństwem – zaprzeczenie, ustalenie, uznanie, unieważnienie uznania dziecka itd.,

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,

 • sprawy dotyczące adopcji, opieki i kurateli.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa rzeczowego obejmujące sprawy związane z nieruchomościami oraz rzeczami ruchomymi.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie projektów i negocjowanie umów nabycia i sprzedaży nieruchomości, oddawania nieruchomości do używania, w tym umów najmu i dzierżawy,

 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących nieruchomości, w tym zasiedzenia, zniesienia współwłasności,

 • analizę stanu prawnego nieruchomości (due diligence),

 • wsparcie w zakresie ustanawiania i znoszenia obciążeń na nieruchomościach,

 • sprawy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, min. hipoteka, służebności, użytkowanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

 • wsparcie w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę i użytkowanie.

bottom of page