top of page

Zmiany w e-commerce od 01.01.2021


Od 1 stycznia 2020 roku wielkie zmiany czekają branżę e-commerce. Polski ustawodawca wprowadza bowiem do obrotu nową kategorię kupującego – osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującej czynności niezwiązanej bezpośrednio z tą działalnością.


O ile przesłanka pozostawania osobą fizyczną oraz przesłanka prowadzenia działalności gospodarczej nie nastręcza wątpliwości interpretacyjnych, o tyle przesłanka dokonywania czynności niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą nie wydaje się tak oczywista. Wygląda jednak na to, że badanie zawodowego charakteru podejmowanych czynności powinno polegać na weryfikacji przedmiotu tej czynności i jego porównania z PKD wskazanym w CEIDG.


Podstawową konsekwencją uznania, że kupujący należy do nowej, trzeciej kategorii kontrahenta, jest przyznanie mu szerszych uprawnień, w niektórych przypadkach zrównując go z konsumentem, to znaczy:


1) Przyznanie prawa do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług). O prawie tym sprzedający będzie miał obowiązek pouczyć kupującego. Brak pouczenia będzie wywoływał takie same skutki, jak w przypadku konsumentów tzn. przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie więc mógł odstąpić od umowy nawet w ciągu 12 miesięcy od jej zawarcia,


2) Rozszerzenie uprawnień związanych z rękojmią (choć w dalszym ciągu dopuszczalne będzie wyłączenie lub ograniczenie rękojmi w drodze umowy), w tym:

a. kupujący nie będzie miał obowiązku niezwłocznego zbadania rzeczy i stwierdzenia istnienia wad,

b. jeżeli wada rzeczy ujawni się w ciągu roku od dnia jej wydania, domniemywa się, że wada istniała w chwili wydania rzeczy, a ciężar dowodu zostaje przeniesiony z kupującego na sprzedawcę,

c. kupujący będzie podejmował decyzję, czy woli wymianę rzeczy na wolną od wad, czy też usunięcie wady jest dla niego wystarczające, a sprzedawca decyzji kupującego nie będzie mógł się sprzeciwić,

d. brak reakcji sprzedawcy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia kupującego o sposobie realizacji rękojmi będzie równoznaczny z akceptacją żądania kupującego,

e. bieg terminu przedawnienia roszczeń kupującego nie będzie mógł się zakończyć przed upływem 2 lat od dnia nabycia rzeczy (5 lat w przypadku nieruchomości),


3) Stosowanie do przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, postanowień o niedozwolonych klauzulach umownych, w sytuacji gdy nie są one indywidualnie uzgadniane między Stronami, a wynikają wyłącznie z regulaminów czy ogólnych warunków umownych. Postanowienia takie będą mogły zostać uznane za niedozwolone, kiedy spełnione zostaną dwie przesłanki: a) postanowienia naruszać będą dobre obyczaje, b) postanowienia rażąco naruszać będą interesy kupującego. Stosowanie takich klauzul będzie podlegać kontroli ze strony sądów powszechnych, nie będzie jednak weryfikowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Powyższe zmiany na pewno poszerzają zakres obowiązków sprzedających, który powinni już na tym etapie przygotować się na weryfikację kontrahentów, jak również dokonać analizy dotychczas opracowanych regulaminów pod kątem przedmiotowej nowelizacji.

71 views0 comments
bottom of page