top of page

Wpłaty na PFRON


Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest prostą sprawą, a im większa firma – tym więcej obowiązków. Jednym z nim jest obowiązek dokonywania wpłat na PFRON, o czym wiele osób zapomina. Kiedy należy dokonywać wpłat? Jakie są konsekwencje w przypadku opóźnień?


Zobowiązanym do wpłat jest pracodawca, który:

- osiąga w danym miesiącu zatrudnienie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty,

- i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 % (dotyczy pracodawcy nie będącego publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo jest mniejszy niż 2% (dotyczy pracodawcy będącego publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia.

Wpłat dokonuje co miesiąc w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% (lub 2%) a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Z wpłat zwolnione są niedziałające w celu osiągnięcia zysku:

1) domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

2) hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

3) zakłady opiekuńczo-lecznicze;

4) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

W przypadku osiągnięcia zatrudnienia co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty, należy dokonać rejestracji w PFRON, bez względu na to, czy jest się zobowiązanym do wpłat, czy też jest się z tego zwolnionym.


W przypadku uzasadnionym ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym, Prezes Zarządu PFRON, w drodze decyzji, może:

1) odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć ich zapłatę na raty,

2) odroczyć termin płatności zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub rozłożyć ich zapłatę na raty

- uwzględniając możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu.


Pracodawcy dokonują wpłat w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne. W przypadku przekroczenia tego terminu, w stosunku do pracodawcy zostaną naliczone odsetki za zwłokę.


Pracodawca nie powinien też liczyć na możliwość odstąpienia przez Fundusz z pobrania odsetek – zgodnie z art. 49 ust. 5a ustawy, umorzenie odsetek może nastąpić wyłącznie w przypadku całkowitej nieściągalności.


Roszczenia PFRON przedawniają się w terminie przewidzianym dla zobowiązań podatkowych – tzn. z upływem 5 lat.


34 views0 comments
bottom of page