top of page

Raportowanie umów o dzieło


Z dniem 01 stycznia 2021 roku weszło w życie wiele nowym przepisów. Kwestię zmian na rynku e-commerce omawialiśmy w artykule dwa tygodnie temu, dziś porozmawiajmy na temat nowych obowiązków dla płatników zatrudniających osoby na podstawie umowy o dzieło.


Od Nowego Roku istnieje obowiązek zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło. Zgłoszenia tego można w łatwy sposób dokonać poprzez platformę PUE ZUS, z wykorzystaniem formularza RUD, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło.


W zgłoszeniu należy przedstawić jedynie ogólne informacje (dane identyfikujące zamawiającego i wykonawcę, datę zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, oraz przedmiot umowy).


Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.


Czy obowiązek dotyczy zgłaszania wszystkich umów o dzieło? Nie.


Zgłoszeniu podlegają wyłącznie umowy zawarte po dniu 01 stycznia 2021 roku. W tym kontekście powstała wątpliwość, czy zgłoszeniu podlegają również umowy o dzieło zawarte wcześniej, ale aneksowane w Nowym Roku – w naszej ocenie w tej sytuacji obowiązek zgłoszenia nie następuje.


Powyższy obowiązek nie dotyczy również sytuacji, gdy umowa o dzieło:

1) zawarta została z własnym pracownikiem,

2) dotyczy czynności wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,

3) zawarta została z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, jeśli czynności objęte umową wchodzą w zakres prowadzonej przez nią działalności.


Niniejsza nowelizacja zapobiegać ma zawieraniu pozornych umów o dzieło w sytuacji, gdy de facto w danych okolicznościach bardziej zasadne byłoby zawarcie umowy zlecenia lub nawet umowy o pracę.


Przypominamy, że zasadniczo umowa o dzieło zobowiązuje wykonawcę do wykonania określonego rezultatu, który powinien być szczegółowo określony w umowie i co do zasady charakteryzuje się jednorazowością. Nie będzie miała ona zastosowania przy wykonywaniu powtarzalnych, odtwórczych czynności lub też wykonywaniu czynności w sposób ciągły – wówczas mamy do czynienia z umową zlecenia.


Przedsiębiorcy powinni więc od 2021 roku nieco wnikliwiej analizować rodzaj zawieranych umów oraz pilnować terminu zgłoszeń – za niezgłoszenie do ZUS umowy o dzieło, zgłoszenie danych nieprawdziwych, udzielenie nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowę ich udzielenia, płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika podlega karze grzywny do 5000 złotych.


Jeszcze bardziej bolesne konsekwencje czekają płatnika w sytuacji, gdy ZUS zaneguje prawidłowość zawartej umowy o dzieło w danym stanie faktycznym – oprócz kary grzywny we wskazanej wyżej wysokości, płatnik zobowiązany będzie do uiszczenia wszystkich należnych składek na ubezpieczenia społeczne wraz z odsetkami za opóźnienie, ZUS ponadto ma możliwość nałożenia dodatkowej opłaty do wysokości 100% nieopłaconych składek.

15 views0 comments

Comments


bottom of page