top of page

Projekt nowelizacji ksh


Dnia 05 sierpnia 2020 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która to nowelizacja uregulować ma, traktowane dotychczas po macoszemu, m.in. kwestie holdingu.


Przede wszystkim projekt zakłada wprowadzenie definicji „grupy spółek”. Pod tym pojęciem rozumieć należy: „spółkę dominującą i spółkę lub spółki od niej zależne, kierujące się – zgodnie z umową albo statutem każdej spółki zależnej – wspólną strategią gospodarczą (interes grupy spółek), umożliwiającą spółce dominującej sprawowanie jednolitego kierownictwa nad spółką albo spółkami zależnymi”. Co istotne – koniecznym będzie zgłoszenie członkostwa w grupie spółek do rejestru przedsiębiorców KRS.

Ponadto dla spółki dominującej w grupie spółek przewiduje się prawo wydawania wiążących poleceń spółkom zależnym, o ile leży to w interesie danej grupy spółek. Spółki zależne będą miały ograniczoną możliwość odmowy wykonania polecenia (np. w sytuacji, gdy realizacji danego polecenia może prowadzić do niewypłacalności spółki zależnej lub też gdy po stronie spółki zależnej powstaną uzasadnione obawy co do zgodności polecenia z interesem spółki).

W ścisłym związku ze wskazaną powyżej instytucją wiążącym poleceń pozostaje kolejna przewidywana zmiany, a mianowicie ograniczenie odpowiedzialności członków organów spółek grupy. Członkowie ci mają być zwolnieni z odpowiedzialności karnej określonej w art. 296 Kodeksu karnego oraz z odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki w sytuacji wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej.

W ramach nowelizacji przewidziano również wzmocnienie pozycji organów nadzorczych m.in. poprzez: a) Nałożenie na zarząd obowiązku do udzielania radzie nadzorczej, z własnej inicjatywy, określonych informacja odnośnie spółki, b) Prawo do domagania się przez organy nadzorcze informacji i dokumentów dotyczących spółki m.in. od zarządu oraz pracowników spółki w szerszym zakresie niż dotychczas, c) Możliwość ustanowienia tzw. Doradcy rady nadzorczej (konkretnego podmiotu zewnętrznego, posiadającej fachową wiedzę i kwalifikacje, celem weryfikacji określonych zagadnień dotyczących spółki, w tym jej majątku, d) Wprowadzenie konieczności pozyskania zgody rady nadzorczej na zawarcie przez spółkę transakcji ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką z nią powiązaną, jeżeli wartość tej transakcji przekracza próg określony w ustawie, umowie spółki lub statucie, e) Rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych wobec wspólników oraz akcjonariuszy – obowiązek składania przez radę nadzorczą corocznego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy.

Istotną zmianą, która z pewnością ułatwi życie organom spółek, jest ujednolicenie pojęcia kadencji i mandatu. Dotychczas obowiązywało dwa sprzeczne stanowiska w tej kwestii. Zgodnie z pierwszym z nich, kadencję należało obliczać według pełnych lat obrotowych. Zgodnie z drugim stanowiskiem natomiast, okres kadencji liczony być powinien od dnia powołania z tym zastrzeżeniem, że ostatni rok urzędowania członka zarządu musi być pełnym rokiem obrotowym. Po zmianach kadencja ma być liczona zgodnie z pierwszym stanowiskiem – w pełnych latach obrotowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie już po trzech miesiącach od ich ogłoszenia. Obecnie projekt poddawany jest konsultacjom społecznym, które z założenia mają potrwać do dnia 19 września 2020 roku.

7 views0 comments
bottom of page