top of page

Praca zdalna w kodeksie pracy?


Zaistniała sytuacja epidemiczna w kraju zaowocowała propozycją zmian w zakresie pracy zdalnej tzn. oficjalnego wprowadzenia tej instytucji nie tylko na czas trwającej epidemii, ale również po jej zakończeniu. Dotychczas kodeks pracy nie przewidywał w ogóle takiego rozwiązania, a jedynie przepisy zbliżone dotyczyły tzw. telepracy, bardzo często z pracą zdalną mylonej.


Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przewiduje on, że praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy lub poza innym stałym miejscem świadczenia pracy, określonym w umowie o pracę lub wskazanym przez pracodawcę. Jej wprowadzenie będzie następowało w trybie uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia. Zgodnie z projektem pracodawca będzie uprawniony polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnie tylko w dwóch sytuacjach: a) w trakcie stanu nadzwyczajnego lub stanu epidemii, b) gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Praca zdalna będzie mogła być wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu wskazanym przez pracownika, gdy pracownik ma warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy. Fakt ten pracownik będzie potwierdzał w składanym pracodawcy oświadczeniu o spełnieniu warunków do wykonywania pracy zdalnej przed rozpoczęciem wykonywania pracy zdalnej, w formie papierowej lub elektronicznej. Pracodawca będzie zaś miał obowiązek dostarczyć pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją tych narzędzi, jak również zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi. Jeśli pracownik ma zamiar wykorzystywać swoje prywatne narzędzia i materiały, powinien on uzyskać ekwiwalent pieniężny z tego tytułu. Każda ze stron będzie mogła ponadto zrezygnować z takiej pracy po trzech miesiącach jej obowiązywania. Zasady wykonywania pracy zdalnej mają zostać określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do jego zawarcia, wówczas pracodawca będzie miał możliwość określenia zasada wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia. Praca zdalna będzie mogła być również wdrożona na polecenie pracodawcy lub wniosek pracownika w sytuacji, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo nie został wydany regulamin, w uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb pracownika. W przypadku wniosku pochodzącego od pracownika wychowującego dziecko do lat 3 lub opiekującego się dzieckiem z niepełnosprawnością, pracodawca zobowiązany będzie ewentualną odmowę wniosku uzasadnić. W projekcie brak jednak uregulowań dotyczących czasu pracy i norm pracy, jak również dostępności pracownika podczas pracy zdalnej, co uznawane jest za duży mankament.


Projekt został przekazany do Rady Dialogu Społecznego, swoje stanowiska przedstawiają również w tym momencie reprezentanci zarówno pracodawców, jak i pracowników. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach w tym zakresie.

34 views0 comments
bottom of page