top of page

Dofinansowania w związku z COVID


Nikt z nas nie spodziewał się pandemii trwającej tak długo, a tymczasem jesteśmy już blisko pierwszej rocznicy. Z tej okazji chcemy przypomnieć pracodawcom, jakie mają możliwości, w kontekście panującej pandemii, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


W dzisiejszym artykule omówimy po krótce rozwiązanie umożliwiające uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, zarówno dla tych z obniżonym wymiarem pracy lub objętych przestojem ekonomicznym, jak i dla tych, w stosunku do których tych instrumentów nie zastosowano tzn.:

1) nie wprowadzono przestoju, o którym mowa w art. 81 Kodeksu pracy, rozumianego jako czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy,

2) nie wprowadzono przestoju ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19,

3) nie obniżono wymiaru czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.


Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy obejmują zarówno dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników, jak i środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy do przyznanych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń.


Z pomocy tej mogą skorzystać przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, przy czym mechanizm obliczania spadku obrotów został konkretnie wskazany w specustawie covidowej.


O dofinansowanie może ubiegać się tylko przedsiębiorca, który do końca trzeciego kwartału 2019 roku terminowo regulował zobowiązania podatkowe i składki na ubezpieczenia społeczne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracodawca ma zawartą umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub posiada decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.


Co istotne, dofinansowanie przysługuje maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Pracodawca, który już raz z takiego wsparcia skorzystał, nie może o nie wnosić ponownie.


Pracodawcy mogą otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, gdy nie uzyskali pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.


Wniosek o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników można złożyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby firmy.


W przypadku dofinansowania z powodu przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy do wniosku należy dołączyć:

  • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń z Funduszu

  • kopię porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Porozumienie to pracodawca zawiera z zakładową organizacją związkową działającą w firmie. Jeżeli w firmie nie działają związki zawodowe, porozumienie trzeba zawrzeć z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Przepisy nie wprowadzają tu konkretnych wytycznych, więc każdy z pracodawców może regulować kwestie wyborów przedstawicieli pracowników nieco odmiennie. Kopię zawartego porozumienia należy natomiast przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.


Co istotne - zmiana warunków pracy poszczególnych pracowników w związku z zawarciem porozumienia obniżającego wymiar czasu pracy bądź wprowadzającego przestój ekonomiczny nie wymaga zawierania porozumień z poszczególnymi pracownikami ani wypowiadania warunków pracy i płacy.


Przypominamy też, że przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia.

5 views0 comments
bottom of page