top of page

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel nie chce zapłacić?


Wypadki komunikacyjne i stłuczki zdarzają się na porządku dziennym. I choć jest to sytuacja stresująca dla obu stron, to na dokładkę ubezpieczyciel bardzo często odmawia wypłaty całości odszkodowania z OC lub je zaniża. Wiele osób nie zdaje sobie wciąż sprawy z tego, że decyzja ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania z OC sprawcy nie jest ostateczna i można się od niej odwołać, a nawet dochodzić pozostałej części odszkodowania przed sądem.


Po wypadku lub stłuczce możemy dochodzić wypłaty odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy wypadku z jego ubezpieczenia OC. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę ubezpieczenia OC ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Samo zgłoszenie szkody nie jest skomplikowaną procedurą, można jej dokonać zazwyczaj w formie telefonicznej lub online za pomocą formularza.


Roszczenia o odszkodowanie z OC przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli jednak szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.


Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty stosownego odszkodowania z OC sprawcy musi więc być wydana w tym terminie. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie 30 dni okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W takiej sytuacji ubezpieczyciel w terminie 30 dni ma obowiązek wypłacić bezsporną część odszkodowania oraz zawiadomić na piśmie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w pozostałej części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń.


Po przeprowadzeniu tzw. postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania. Decyzja o przyznaniu odszkodowania określa jednocześnie jego wysokość. Nie jest to decyzja ostateczna i można złożyć od niej reklamację. Termin na złożenie reklamacji od decyzji ubezpieczeniowej jest taki sam jak terminy przedawnienia roszczeń, o których wspominamy powyżej. Reklamację można złożyć w formie pisemnej, ustnie (np. telefonicznie) albo w formie elektronicznej, o ile ubezpieczyciel przewiduje taką możliwość. Po otrzymaniu reklamacji ubezpieczyciel ma 30 dni na jej rozpatrzenie, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może być przedłużony do 60 dni. Jeżeli ubezpieczyciel nie ustosunkował się w żaden sposób do reklamacji w ustawowym terminie, to uznaje się, że uznał reklamację w całości. W większości przypadków złożenie reklamacji od decyzji o przyznaniu odszkodowania powoduje, że ubezpieczyciel podwyższa przyznane już odszkodowanie. Zawsze warto więc próbować zmienić zdanie ubezpieczyciela, odpowiednio uzasadniając nasze stanowisko.


Równie często zdarza się jednak, że kwota przyznanego świadczenia, mimo jego podwyższenia, jest nadal zaniżona. W takiej sytuacji możliwe jest wystąpienie do sądu z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń o zapłatę brakującej kwoty. Pamiętajmy więc, że po uzyskaniu decyzji od ubezpieczyciela mamy do dyspozycji kilka dodatkowych możliwości, aby otrzymać kwotę adekwatną do poniesionej szkody.

27 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page